LB°24 Om

Curatorstext

Luleåbiennalen 2024 – På tröskeln till 1:1 – samlar konstnärliga och arkitektoniska uttryck som bjuder in till olika former av motståndskraft, samt nytänkande och uppror i rum och tider präglade av övergångar och förändringar. Som reaktioner på de drastiska samhällsförändringarna som pågår i bebyggda och naturliga miljöer i Sveriges nordligaste område, Norrbotten, belyser metoderna lokala konsekvenser och bredare förbindelser till andra regioner och samhällen runtom i världen.

I en tid då det som ännu inte redan inträffat har en påtaglig inverkan på nuet, har samhällen världen över ofrivilligt hamnat på tröskeln till förändring och i en ovisshet som saknar motstycke. Norrbotten, en del av Sápmi och urfolket samernas hemland, har länge påverkats av omvälvande förändringar framtvingade av processer som resursutvinning, stadsutveckling, miljöförstöring, grön omställning och sociogeografisk segregation. Dessa skeenden, som bottnar i en sekellång historia av utvinning, och som är sammanvävda med nationella och geopolitiska dynamiker, lutar sin ideologiska legitimitet mot en uttalad strävan efter "samhällsnytta", "framsteg" och, mer nyligen, kravet på "grön omställning". Samtidigt formar och ärrar de landskapen på djupet, tillsammans med livsvillkoren och världsuppfattningarna för människorna som bor i dem.

Processer som för många upplevs som oundvikliga och ständigt närvarande trots att de är svåra att ta på, materialiseras i Norrbotten genom förgängliga livsrum och flyktiga samhällen som uppstår när marker fraktas bort och städer avvecklas för att undvika att slukas av jorden som ger vika. Motsvarande är dessa förändringar liknande för andra platser och samhällen runtom i världen, där det på många håll pågår jämförbara sociala och rumsliga skeenden. Skeenden som är ofrånkomligt påtagliga och omedelbara, men samtidigt inte helt greppbara – som om de, ännu ofullbordade, befinner sig i ett mellanrum i skala 1:1.

1:1 utgör tröskeln mellan avbildning och verklighet, där båda delar har samma mått, och abstrakta planer förs närmare en konkret verklighet. Uttrycket “one to one” på engelska betecknar dialog och utbyte ansikte mot ansikte, mellan minst två parter. Inom arkitektur avser ordet “tröskel” en plats av övergång, en slags medling mellan två rum. Uttrycket “på tröskeln till” hänvisar till ett tillstånd av närhet till nya och viktiga förändringar.

Vilka frigörande möjligheter kan uppstå på tröskeln till 1:1?

Genom utställningar, konsthändelser i offentliga rum, och evenemang i Luleå, Boden, Kiruna och Messaure, etablerar Luleåbiennalen 2024 ett ramverk som skapar alternativ som är präglade av sociopolitisk fantasifullhet och handlingskraft, bortom ett tematiskt förhållningssätt. Genom att i skala 1:1 förbinda biennalens projekt med platsspecifika sammanhang, skapas verkningskraft inom och utanför konstområdet, och offentliga samt privata rum länkas ihop samtidigt som lokala, nationella, och globala historieskrivningar flätas samman. Biennalen tar plats under en period då de norrbottniska landskapen genomgår dramatiska förändringar – från att ha varit täckta av is och snö, övergår de till barmark och bjuder in till att stanna upp och reflektera över en tröskel som går bortom förenklade dikotomier, för att hitta långsiktiga förbindelser och tillvägagångssätt.

Aude Christel Mgba och Bruno Alves de Almeida